Algemene Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden
Hof ter Velden BVBA, KBO 0426.899.572

1. Elke bestelling is onderworpen aan de toepassing van deze algemene voorwaarden, die door de klant als aanvaard worden beschouwd.

2. Alle eventuele klachten moeten ons, om geldig te zijn, in schriftelijke vorm bereiken uiterlijk binnen 48 uur volgend op de levering van de goederen en/of diensten, en moeten bevestigd worden per aangetekend schrijven dat binnen deze termijn is verzonden.

3. De klant is definitief gebonden door de offerte zodra hij hiermee akkoord is gegaan. Annulaties kunnen enkel schriftelijk gebeuren, mits betaling van een vergoeding ter compensatie. Indien de annulatie aan ons gemeld wordt meer dan 30 dagen voor aanvang van het evenement, zal de vergoeding 25 % bedragen van de overeengekomen prijs. Een annulatie gemeld tussen de 5 en 30 dagen voor aanvang van het evenement, leidt tot een vergoeding van 50 %. Een annulatie gemeld tussen de 1 en 5 dagen voor aanvang van het evenement, leidt tot een vergoeding van 90 %. Een annulatie op de dag zelf, leidt tot een vergoeding van 100 % van de overeengekomen prijs. Dit alles onder voorbehoud van het bewijs van een grotere schade. De klant wordt erop gewezen dat sommige verzekeraars een annulatieverzekering aanbieden, die men desgewenst kan onderschrijven.

4. De prijzen zijn deze die op de offerte worden vermeld, behoudens in geval van sterke (> 5 %) wijzigingen in de kostenstructuur (grondstoffen, lonen, energie enz.) tussen de datum van de offerte en het evenement. In dat geval zal, overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen, een nieuwe prijs worden berekend en gefactureerd die is aangepast aan deze prijsstijgingen.

5. Al onze facturen zijn betaalbaar te 9200 Dendermonde (Baasrode),Geerstraat 84-86, contant en zonder korting tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Eventuele bankkosten zijn ten laste van de klant.

6. Het volledige bedrag van iedere factuur dient betaald te worden uiterlijk tien dagen na de factuurdatum. Niet-betaling op de vastgestelde datum legt, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, de verplichting ten laste van de klant om vanaf de datum van de factuur een intrest op het nog verschuldigde bedrag te betalen van 1 % per maand. Wanneer een factuur niet wordt betaald binnen de 15 dagen volgend op het verzenden van een aangetekende ingebrekestelling, zal een bijkomende vergoeding verschuldigd zijn van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro.

7. De niet-betaling van een van onze facturen op de vervaldag verleent ons het recht om alle nog niet uitgevoerde leveringen onmiddellijk op te schorten en de desbetreffende bestelling als ontbonden te zien.

8. Wanneer een klant de goederen afhaalt op ons bedrijf of op een overeengekomen plaats, dan dient dit te gebeuren op de vastgestelde datum. Bij gebreke daarvan houden wij ons het recht voor om ofwel de verkoop als ontbonden te zien, ofwel de uitvoering van de verkoop te vervolgen, onafgezien van een eventuele bijkomende schadevergoeding.

9. Onze goederen reizen steeds op risico van de klant.

10. Door het aftekenen van de leveringsbon voor goede ontvangst, doet de klant afstand van eventuele klachten aangaande de juiste hoeveelheid en conformiteit van de geleverde goederen.

11. Bestellingen worden door ons aanvaard onder voorbehoud van eventuele gevallen van overmacht. Wij beschouwen als gevallen van overmacht (niet-limitatief): gehele of gedeeltelijke stakingen, lock-outs, ongevallen, opheffing van vervoer, oorlog, mobilisatie, inbeslagname, het niet verkrijgen van vergunningen, het ontbreken van grondstoffen, ziekte van onze werknemers. Eventuele onvoorziene kosten, voortkomend uit gevallen van overmacht zoals hierboven beschreven, zijn ten laste van de klant.

12. Bovenstaande algemene voorwaarden worden aanzien als door de klant aanvaard, zelfs wanneer ze in tegenstrijd zijn met hun eigen algemene en bijzondere voorwaarden. De voorwaarden van de klant verbinden onze vennootschap niet tenzij wij ze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaarden. Het feit dat wij ze niet verwerpen kan in geen geval aanzien worden als een stilzwijgende overeenkomst.

13. Wij respecteren de privacywetgeving (o.a. de GDPR – Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de rechten die de klant hieruit kan putten, waaronder het recht op informatie, inzage, verwijdering, correctie, verzet en overdraagbaarheid. Voor meer informatie kan u ons Privacy Statement raadplegen op de website www.hof-ter-velden.be.

14. De klant verbindt zich er eveneens toe om de “Praktische schikkingen” te respecteren die in een afzonderlijk document werden meegedeeld.

15. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Dendermonde bevoegd. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.

Praktische schikkingen:

 • Menus en formules
 • Speciale dieetwensen
 • Proefmenu
 • Tafels en decoratie
 • Tafelschikking en capaciteit
 • Muziek
 • Zaalhuur
 • Rookverbod
 • Aanrekening extra dranken en extra bediening
 • Bepaling van het aantal personen
 • Schade aan zaal of materiaal
 • Parking

Mogen wij jullie en het voltallige team nogmaals hartelijk danken om ons een geslaagd feest te bezorgen! Alles was tot in de puntjes in orde. Wij en de voltallige familie zijn dan ook zéér tevreden en krijgen nu nog heel wat complimenten. Ook een dikke pluim voor de kok... zeer fijn en lekker eten, knappe presentatie,...! 

B. De Vos

Wij willen jullie enorm bedanken voor het fantastische feest. Hoe jullie het doen: fantastisch gewoon! Alles wat tot in de puntjes in orde.

De hapjes op de receptie waren heel lekker en verfijnd, de aanwezigen kwamen één voor één zeggen dat het dik in orde was en meer dan voldoende. Het diner was overheerlijk. Echt ook meer dan voldoende, super dat jullie zelfs met het hoofdgerecht nog extra rondkwamen.

Dikke merci dat we alles zo persoonlijk mochten maken, dat maakte het voor ons nog zo speciaal!

Wij voelden ons echt meer dan welkom met al onze vragen en vonden het heel erg fijn om met jullie samen te werken.

We zijn enorm tevreden van jullie als accommodatie en als team: PROFICIAT en DIKKE MERCI!

Laurien & Stef, Huwelijksfeest